СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

Фотоконкурсът на ДКЦ „Пълмед” на тема "Силата на любовта лекува всичко"

Фотоконкурсът на ДКЦ „Пълмед” на тема Силата на любовта лекува всичко започна!
Щастливи сме да дадем на начало на фотоконкурса на ДКЦ „Пълмед” на тема „Силата на любовта лекува всичко ” с награди - Консултативен преглед от специалист за НЕЯ и за НЕГО.

За участието ще е необходимо да изпратите своята снимка-предложение отговаряща най-силно на темата, с която свързвате предстоящия празник на указания имейл адрес:
contest@hospitalpulmed.bg
Моля, запознайте се с официалните правила на фото конкурсa тук:
Общи условия на играта „Фотоконкурс: Силата на любовта лекува всичко“


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта „Фотоконкурс: Силата на любовта лекува всичко“, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от ДКЦ „Пълмед “ ЕООД, със седалище и адрес на управление в град гр. Пловдив, ул. „Перущица” №1A., наричано по-нататък „Организатор”.


ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила”.
2.2. Официалните правила се публикуват на https://www.facebook.com/Университетска-Болница-Пълмед-Пловдив-266724196691657/?fref=ts и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/Университетска-Болница-Пълмед-Пловдив-266724196691657/?fref=ts
2.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.


ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта „Фотоконкурс: Силата на любовта лекува всичко“, се организира и провежда на територията на Република България.


ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват за наградата всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация във Фейсбук, както и харесали страницата https://www.facebook.com/Университетска-Болница-Пълмед-Пловдив-266724196691657/?fref=ts
4.2.В Играта имат право да участват и лица от 13 до 18 години при съгласие на родител, както е посочено в регистрационната форма, живеещи на територията на Република България, притежаващи активна регистрация във Фейсбук и харесали страницата https://www.facebook.com/Университетска-Болница-Пълмед-Пловдив-266724196691657/?fref=ts
4.3. В Играта нямат право да участват работници и служители на ДКЦ „Пълмед “ ЕООД, както и на УМБАЛ „Пълмед” ООД, както и лица, заети с дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.
4.4. Ако лицата не отговарят на посочените в предходните точки условия или не се намират на територията на България, изпратените от тях снимки не могат да участват в Играта.


ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира в 16.00 ч. на Играта започва на 06.02.2017 г. и продължава до 12:00ч. на 14.02.2017г.


ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта е следната:
- Консултативен преглед от специалист за НЕЯ и за НЕГО по избор на спечелилия в ДКЦ "Пълмед".


ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. Всеки, отговарящ на условията в Част 4 от настоящите общи условия, може да изпрати авторска снимка на тема „Вашата емоция за Св. Валентин“ на следния адрес: contest@hospitalpulmed.bg
7.3. Снимката трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлична, в противен случай няма да бъде публикувана в галерията на Играта във фейсбук страницата. Ако снимката не отговаря на общите условия или нарушава закони, тя няма да бъде одобрена от Организатора и съответно качена в галерията на приложението „Фотоконкурс: Силата на любовта лекува всичко“.
7.4. Конкурсът започва в 16:00ч. на 06.02.2017г. Възможността за изпращане на снимки приключва в 12:00ч. на 11.02.2017.
7.5. Всяка от снимките се подлага на гласуване. Снимката, събрала най-много гласове(харесвания) печели обявената в Част 6 от настоящите общи условия награда.
7.6. Участникът преминава през следните стъпки:
• Регистрирацията за участие е възможна като се въведе следната информация в регистрационната форма: име, презиме и фамилия (задължителни полета); e-mail адрес (задължително поле); телефонен номер (незадължително/опционално поле);
• В случай, че потребителят няма навършени 18 години, е необходимо да се попълни допълнителна форма за попълване на имената на родител, рождена дата и опция „Съгласен съм детето ми да участва”;
• Всеки потребител има право да гласува по един път за една снимка в страницата.


ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА НА МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ
За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред.
8.1. Наградата се предоставя на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.
8.2. Организаторът ще администрира фен страницата на Играта и ще одобрява всички снимки преди те да бъдат публикувани в срок до 48 часа от тяхното качване.
• Всеки участник има право да качи само веднъж една и съща снимка.
• Всеки участник има право да участва само с една снимка
• Всеки участник може да изпраща снимки, които не са използвани в предишни конкурси и не са печелили други награди.
8.3. Снимки, които не отговарят на горепосочените условия, както и такива с неподходящо съдържание ще бъдат дисквалифицирани. Под „неподходящо съдържание” ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:
• обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на ДКЦ „Пълмед“ ЕООД и/или негови работници/служители;
• съдържание, което може да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;
• съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, или като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.);
• съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;
• С изпращането на всяка снимка и/или впечатление всеки отделен участник декларира и гарантира следното:
• снимките съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни снимките съдържат и личните данни на друго лице, което е различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложимия закон) да използва неговите лични данни в снимката за целите на настоящата кампания;
• в случай че изпратена снимка представлява произведение на фотографското изкуството и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, такива които са били фотографирани и т.н.), участникът декларира и гарантира, че притежава и/или е уредил всички необходими права и/или правомощия за това (доколкото това се изисква по силата на съответно приложимия закон), да използва снимката за целите на участието в настоящата кампания;
• Изпращането на снимките и тяхното използване за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.
8.4. В случай че някоя снимка породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, ДКЦ „Пълмед“ ЕООД ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива снимки. В случай че дадена снимка бъде изпратена от участник при нарушение на гаранциите и декларации по-горе, които участникът е дал при изпращането, и в резултат на това се стигне до реално негативно засягане на правата и законовите интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях, то участникът, изпратил такава снимка, ще носи цялата отговорност за подобни вреди. Снимки, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани. ДКЦ „Пълмед“ ЕООД и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на компанията „ДКЦ „Пълмед“ ЕООД са окончателни и не подлежат на обжалване.
8.5 Спечелилият наградата получава мейл от Организатора на посочения от него в регистрационната форма е-мейл адрес. В рамките на 15 работни дни след получаване на имейл съобщението за наградата в фотоконкурса, победителите трябва да се свържат с Организатора на посочените от него телефон и/или електронен адрес и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как ще се връчи наградата.
• В рамките на 15 работни дни след обявяването на наградите от гласуването спечелилите трябва да се свържат с Организатора чрез съобщение на страницата или както е указано в поста за обявяването.
• При получаване на наградата, Спечелилите се идентифицират с лична карта.
Ако наградените не се свържат с Организатора в рамките на 15 работни дени след получаване на имейла, губят правото да получат своята награда.
• Организаторът не носи отговорност за участник, предоставил грешни и неточни имена.
• Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.
• Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават изричното си съгласие, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното.
• Наградите се предават само ако спечелилите участници отговарят на изискванията в Правилата за участие.
8.6. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е предоставил грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт.В този случай, организаторът на промоцията си запазва правото да предостави наградата на следващия участник, събрал най-много гласове.
8.7. Печелившият участник може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на безплатния потребителски телефон на компанията: 0893 33 3248 или на e-mail: hospitalpulmed@bulpharma.bg


ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1. Всички участия след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.
9.2. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.


ЧАСТ 10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
10.1 Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България. Ако наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие и на негов родител/попечител. В случай че печеливш участник е малолетно лице, получаването на наградата може да стане само от негов родител/настойник.
10.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, освен с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.
10.3. Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.


ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.


ЧАСТ 12. СПОРОВЕ
12.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.


ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимката, с която участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.ЧАСТ 14. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ
14.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява промоцията.


ЧАСТ 15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
15.1. Организаторът е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни.
15.2. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и населено място съгласно регистрирания от тях адрес за доставка биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора.
15.3. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.
15.4. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес: Пловдив, ул. „Перущица” №1A или на е-mail: hospitalpulmed@bulpharma.bg


ЧАСТ 16. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
16.1. Ако има нерегламентирано гласуване Организаторът има право да дисквалифицира, намали гласове или да предприеме други мерки, без да предупреждава участниците.
16.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.
16.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.
16.4. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.
16.5. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.
16.6. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/Университетска-Болница-Пълмед-Пловдив-266724196691657/?fref=ts и действат през целия период на провеждане на играта.